โรงเรียนนางรองพิทยาคม

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนนางรองพิทยาคม

นางรองพิทยาคม ประชาสัมพันธ์

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนนางรองพิทยาคม ข้าพเจ้ามุ่งมั่น ที่จะบริหารจัดการองค์กร อย่างมีธรรมาภิบาล โดยยึดหลักความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างศรัทธาความเชื่อมั่น แก่บุคคลทั่วไป และเชื่อมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการ และบุคลากรทุกคนในสังกัด จะตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า โรงเรียนนางรองพิทยาคมจะยึดมั่นเป็นส่วนราชการที่มีความโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้ ภายใต้นโยบายดังต่อไปนี้

O34เจตจำรงรร.นางรองพิทยาคม64
admin
Web site's administrator

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น