กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รวมกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือจากกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณ สพม. 32