งานรับสมัครนักเรียน

ประกาศผลการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

*ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565อ่านต่อ…

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

คลิกเข้าดูผลการเรียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://toschool.in/nrp วิธีการเข้าดูผลการเรียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ >>> https://toschool.in/nrp อ่านต่อ…

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคม พุทธศักราช 2562

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคม พุทธศักราช 2562 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นทอ่านต่อ…

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

           โรงเรียนนางรองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยยึดวิสอ่านต่อ…

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ส่งเอกสารสำหรับทำใบขับขี่

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งเอกสารที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลภายในวันที่ 7- 8 มีนาคม 2565 เพื่อประกอบการทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เอกสารทอ่านต่อ…