ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

โรงเรียนนางรองพิทยาคม

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17

E – Service