• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

รับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ผ่านระบบออนไลน์

Byadmin

มี.ค. 19, 2563
งานรับสมัครนักเรียนงานรับสมัครนักเรียน
ประกาศโรงเรียนนางรองพิทยาคม
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(นักเรียนทั่วไปและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ) 

……………………………………………………

ตามที่โรงเรียนนางรองพิทยาคม ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ ๑๔ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๑๕๐ ลงวันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในระหว่างวันที่ ๒๑–๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกไปจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จะแจ้งให้ทราบ นั้น เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โรงเรียนนางรองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ จึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังนี้

๑. รับสมัครนักเรียนรูปแบบออนไลน์  โดยให้นักเรียนทุกคนกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์     ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ <<<คลิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ <<<คลิก

[ คลิกตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนทั้งม.1 และ ม. 4 ]

นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔      ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ของทุกวัน ทางเว็ปไซต์ https://wp.nrpsc.ac.th และ https://web.facebook.com/nrpsc/ และ https://qrgo.page.link/5Bqh7

เมื่อนักเรียนสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์แล้วไม่ต้องมายื่นใบสมัครที่โรงเรียนนางรองพิทยาคม

๒. ยกเลิกการสอบคัดเลือกเพื่อจัดลำดับห้องเรียน  โดยใช้ผลคะแนนการสอบ O–net ของนักเรียนระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ จากโรงเรียนเดิมของผู้สมัคร เรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย เพื่อจัดลำดับห้องเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และจัดลำดับห้องเรียนใหม่อีกครั้งในภาคเรียนที่ ๒ โดยดูจากผลการเรียนในภาคเรียนที่ ๑ มาจัดลำดับห้องเรียน

นักเรียนสามารถตรวจสอบประกาศผลการจัดห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้ทางเว็ปไซต์ https://wp.nrpsc.ac.th และ https://qrgo.page.link/5Bqh7   และ https://web.facebook.com/nrpsc/

๓. การรายงานตัวและมอบตัวของนักเรียน ให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ โดยวันและเวลาทางโรงเรียนนางรองพิทยาคมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๔. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ให้นักเรียนเตรียมค่าใช้จ่าย ดังนี้

– นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑,๗๐๐ บาท

– นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑,๖๐๐ บาท

    วันและเวลาในการชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

๕. หากมีการเปลี่ยนแปลงการรับสมัครทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  ให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียน ทางเว็ปไซต์ https://wp.nrpsc.ac.th และหากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โทร 044-631065 หรือ 084–3366556

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สุรธี  เครือบคนโท

(นายสุรธี  เครือบคนโท)

   ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม


ประกาศ นรพ. เม.ย. 63
ประกาศ นรพ. เม.ย. 63

By admin

Web site's administrator

0 0 votes
Article Rating
ติดตาม
แจ้งเตือนของ
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
0
รักความคิดของคุณโปรดแสดงความคิดเห็นx
()
x