• จันทร์. เม.ย. 22nd, 2024

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Byadmin

ต.ค. 14, 2564
นางรองพิทยาคมนางรองพิทยาคม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนนางรองพิทยาคม

โรงเรียนนางรองพิทยาคมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งแสดงค่านิยมองค์กรแบบวิถีไทย มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน ยิ้มไหว้ทายทักเป็นพื้นฐานในทุกช่วงเวลาที่ได้พบเจอกัน บุคลากรภายในโรงเรียนมีความปรองดอง สามัคคียึดถือการทํางานเป็นทีม (Team Work) สนองนโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ในการสร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ตามแนวคิด No Child Left Behind (NCLB)

O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน

By admin

Web site's administrator

0 0 votes
Article Rating
ติดตาม
แจ้งเตือนของ
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
0
รักความคิดของคุณโปรดแสดงความคิดเห็นx
()
x