นางรองพิทยาคม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นางรองพิทยาคม ประชาสัมพันธ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนนางรองพิทยาคม

โรงเรียนนางรองพิทยาคมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งแสดงค่านิยมองค์กรแบบวิถีไทย มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน ยิ้มไหว้ทายทักเป็นพื้นฐานในทุกช่วงเวลาที่ได้พบเจอกัน บุคลากรภายในโรงเรียนมีความปรองดอง สามัคคียึดถือการทํางานเป็นทีม (Team Work) สนองนโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ในการสร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ตามแนวคิด No Child Left Behind (NCLB)

O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน
admin
Web site's administrator

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น