24 กรกฎาคม 2024

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1 min read
นางรองพิทยาคม

นางรองพิทยาคม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนนางรองพิทยาคม

โรงเรียนนางรองพิทยาคมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งแสดงค่านิยมองค์กรแบบวิถีไทย มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน ยิ้มไหว้ทายทักเป็นพื้นฐานในทุกช่วงเวลาที่ได้พบเจอกัน บุคลากรภายในโรงเรียนมีความปรองดอง สามัคคียึดถือการทํางานเป็นทีม (Team Work) สนองนโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ในการสร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ตามแนวคิด No Child Left Behind (NCLB)

O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน
0 0 votes
Article Rating
ติดตาม
แจ้งเตือนของ
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
0
รักความคิดของคุณโปรดแสดงความคิดเห็นx
()
x