งานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2562

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ

การจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน
ในรอบปีการศึกษาของสถานศึกษา ในการเขียนรายงานที่สะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบท
ของโรงเรียนตามมาตรฐาน ผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน รวมถึงการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ ระบุทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาใน
อนาคต มีการนำเสนอ รายงานผลการพัฒนาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็งตามกฎกระทรวงดังกล่าว โรงเรียนนางรองพิทยาคม จึงได้จัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการรายงานการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาใน
รอบปีที่ผ่านมา ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน และเป็นการวางแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป

[ คลิกดาวน์โหลดเอกสารประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 ]

admin
Web site's administrator

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น