ห้องเรียนออนไลน์

เลือกวิชาที่สนใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางพิมพ์ภัฏชฎา พิกุลทอง
นางพิมพ์ภัฏชฎา พิกุลทอง

ท22101-ภาษาไทยพื้นฐาน ม.2
ท32101-ภาษาไทยพื้นฐาน ม.5

นางสาวประเทือง จันทร์สว่าง
นางสาวประเทือง จันทร์สว่าง

ท33298-ภาษาไทยสื่อสาร ม.6
ท22101-ภาษาไทยพื้นฐาน ม.2

นางจุรีรัตน์ พันธ์สว่าง
นางจุรีรัตน์ พันธ์สว่าง

ท22101-ภาษาไทยพื้นฐาน ม.2

นางจารุวรรณ พัวพงษ์ประพันธ์
นางจารุวรรณ พัวพงษ์ประพันธ์

ท21101-ภาษาไทย1 ม.1

นายธนากร วิทย์ศลาพงษ์
นายธนากร วิทย์ศลาพงษ์

ท22101-ภาษาไทยพื้นฐาน ม.2
ท31101-ภาษาไทย1 ม.4

นางสาวพัชรา เการัมย์
นางสาวพัชรา เการัมย์

ท23101-ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3
ท20205-การพูดเบื้องต้น ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายสมพุด เกตขจร
นายสมพุด เกตขจร

ค22101-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2

นางสาริศา ดวงจันทา
นางสาริศา ดวงจันทา

ค31101-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4

นางกัญญจิณณ์ วิทยาไกรเลิศ
นางกัญญจิณณ์ วิทยาไกรเลิศ

ค23101-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3

นางกรรณิการ์ สงครามศักดิ์
นางกรรณิการ์ สงครามศักดิ์

ค33201-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6

นายจีระศักดิ์ โพธิ์พุ่ม
นายจีระศักดิ์ โพธิ์พุ่ม

ค21101-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1

นายวิชรุทย์ อนุศิริ
นายวิชรุทย์ อนุศิริ

ค32101-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5
ค21101-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1

นางสาวฐิติมา ยิ่งยง
นางสาวฐิติมา ยิ่งยง

ค32201-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5
ค22101-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2
ค23201-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3

นายมนตรี ชื่นอุรา
นายมนตรี ชื่นอุรา

ค31201-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4
ค21201-คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสันติ อาภรณ์พงษ์
นายสันติ อาภรณ์พงษ์

ว31201-ฟิสิกส์1 ม.4
ว22101-วิทยาศาสตร์พื้นฐาน3 ม.2
ว32105-เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.5

นายชัยยุทธ พันธ์สมบัติ
นายชัยยุทธ พันธ์สมบัติ

ว33204-ฟิสิกส์ ม.6
ว21103-เทคโนโลยี1(ออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1

นางวรรณา อู๋ไพจิตร
นางวรรณา อู๋ไพจิตร

ว21101-วิทยาศาสตร์1 ม.1
ว31141-วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4

นางวรินรำไพ แถวกระโทก
นางวรินรำไพ แถวกระโทก

ว32242-ชีววิทยา ม.5
ว33244-ชีววิทยา ม.6

นางสาวสราวลี มาประจวบ
นางสาวสราวลี มาประจวบ

ว31221-เคมี1 ม.4
ว33224-เคมี ม.6

อริสรา

ว22101-วิทยาศาสตร์พื้นฐาน3 ม.2

นางรุ่งรัตน์ จำปาโพธิ์
นางรุ่งรัตน์ จำปาโพธิ์

ว31141-วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4
ว22101-วิทยาศาสตร์พื้นฐาน3 ม.2

นายสุมิตร อันทามา
นายสุมิตร อันทามา

ว32222-เคมี ม.5
ว31221-เคมี1 ม.4

นางสาวนวลฉวี วีราพันธ์
นางสาวนวลฉวี วีราพันธ์

ว23101-วิทยาศาสตร์พื้นฐาน5 ม.3
ว21101-วิทยาศาสตร์1 ม.1

นางสาวฐิติยา ค้ำชู
นางสาวฐิติยา ค้ำชู

ว32202-ฟิสิกส์ ม.5
ว31201-ฟิสิกส์1 ม.4
ว31255-โลกและอวกาศเพิ่มเติม ม.4

นางปรียาลัษณ์ เฮงวาณิชย์
นางปรียาลัษณ์ เฮงวาณิชย์

ว22104-เทคโนโลยี4(วิทยาการคำนวณ) ม.2
ว21201-คอมพิวเตอร์ ม.1

นายพานุวัฒน์ ป้องเคน
นายพานุวัฒน์ ป้องเคน

ว23104-คอมพิวเตอร์  ม.3
ว23253-การตกแต่งภาพ ม.3
I32201-การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(IS1) ม.5

นายกษิดิศ ศิริเมฆา
นายกษิดิศ ศิริเมฆา

ว31281-คอมพิวเตอร์1 ม.4
ว30281-คอมพิวเตอร์1 ม.4/1
I32201-การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(IS1) ม.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางวารุณี หัสนิสสัย
นางวารุณี หัสนิสสัย

ส23101-สังคมศึกษา5 ม.3
ส33231-หน้าที่พลเมือง1 ม.6

นางวิไลลักษณ์ เหล่าธรรมยิ่งยง
นางวิไลลักษณ์ เหล่าธรรมยิ่งยง

ส32101-สังคมศึกษา3 ม.5
ส31102-ประวัติศาสตร์1(ไทย1) ม.4

นางอริยาพร ขำวงค์
นางอริยาพร ขำวงค์

ส22233-หน้าที่พลเมือง3 ม.2
ส22102-ประวัติศาสตร์3 ม.2
ส22101-สังคมศึกษา3 ม.2

นางสาวมณฑกาญจน์ ฉกรรจ์ศิลป์
นางสาวมณฑกาญจน์ ฉกรรจ์ศิลป์

ส21101-สังคมศึกษา1 ม.1
ส21231-หน้าที่พลเมือง1 ม.1

นายธนิสร เวชชศาสตร์
นายธนิสร เวชชศาสตร์

ส21102-ประวัติศาสตร์1 ม.1

นางรุ่งฤดี อุทุม
นางรุ่งฤดี อุทุม

ส30231-หน้าที่พลเมือง 1 ม.4
ส31101-สังคมศึกษา1 ม.4
ส21231-หน้าที่พลเมือง1 ม.1

นางสาวปวีณา โสภา
นางสาวปวีณา โสภา

ส22101-สังคมศึกษา3 ม.2
ส21231-หน้าที่พลเมือง1 ม.1

นางสาวยุพารัตน์ อุทัย
นางสาวยุพารัตน์ อุทัย

ส23102-ประวัติศาสตร์5 ม.3
ส32102-ประวัติศาสตร์1 ม.5
ส33221-อาเซียนศึกษา ม.6

นายขวัญชัย ปานกลาง
นายขวัญชัย ปานกลาง

ส23101-สังคมศึกษา5 ม.3
ส23235-หน้าที่พลเมือง5 ม.3
ส30231-หน้าที่พลเมือง 1 ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวกำไลทอง ราชแก้ว
นางสาวกำไลทอง ราชแก้ว

พ21103-พลศึกษา(เทเบิลเทนนิส) ม.1
พ23103-กระบี่กระบอง ม.3

นายทวี กมลชิตร
นายทวี กมลชิตร

พ20203-กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 3 ม.2
พ21101-สุขศึกษา1 ม.1

นายปรารภ แกกูล
นายปรารภ แกกูล

พ30201-กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 1 ม.4
พ33202-แบดมินตัน ม.6

นางสาวสมถวิล บุญทวี
นางสาวสมถวิล บุญทวี

พ22101-สุขศึกษา 3 ม.2
พ20201-กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 1 ม.1
พ32201-วอลเล่ย์บอล ม.5

นางสาวเกตุมณี ประถมชัย
นางสาวเกตุมณี ประถมชัย

พ33101-สุขศึกษา 5 ม.6
พ31101-สุขศึกษาและพลศึกษา ม.4
พ32101-สุขศึกษา 3 ม.5
พ23101-สุขศึกษา 5 ม.3

นายประทวน จงกลาง
นายประทวน จงกลาง

พ22103-กรีฑา ม.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางนภัสสร ผลวิเศษสิทธิ์
นางนภัสสร ผลวิเศษสิทธิ์

ศ21101-ทัศนศิลป์1 ม.1
ศ22101-ทัศนศิลป์3 ม.2
ศ33298-ศิลปะ1 ม.6
ศ20201-วาดเส้นหุ่นนิ่ง ม.1

นายกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธิ์
นายกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธิ์

ศ31101-ศิลปะ(ทัศนศิลป์1) ม.4
ศ23101-ทัศนศิลป์5 ม.3
ศ33298-ศิลปะ1 ม.6
ศ20220-จิตรกรรมสีน้ำ ม.3
ศ20204-จิตรกรรมไทย 1 ม.1

นางสาวพันธนันท์ สิงหภิวัฒน์
นางสาวพันธนันท์ สิงหภิวัฒน์

ศ20216-นาฏศิลป์พื้นเมือง1 ม.3
ศ20214-นาฏศิลป์ไทย ม.1
ศ33298-ศิลปะ1 ม.6
ศ21102-ศิลปะ(นาฎศิลป์1) ม.1
ศ32101-นาฏศิลป์ ม.5

นายวิริยะ ทองดี
นายวิริยะ ทองดี

ศ23102-ดนตรี-นาฏศิลป์ 5 ม.3
ศ20212-ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 1 ม.3
ศ21211-ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 1 ม.1
ศ22102-ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 ม.2
ศ33101-ดนตรี ม.6
ศ33298-ศิลปะ1 ม.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ง20286-ช่างไม้ ม.3
ง20279-งานช่าง1 ม.1
ง31101-การงานอาชีพ1 ม.4
นางอัมพวัน เวชชศาสตร์
นางอัมพวัน เวชชศาสตร์

ง23205-งานประดิษฐ์กระทงธูปเทียนแพ ม.3
ง20226-ช่างร้อยมาลัย ม.1
ง21101-การงานอาชีพ 1 ม.1

นางพิณภรณ์ วิทย์ศลาพงษ์
ง20283-งานประดิษฐ์(เลือก) ม.3
ง21261-การขยายพันธุ์พืช ม.1
ง33101-การงานอาชีพ3 ม.6
นางสาวรพีพรรณ สาลีรัมย์
นางสาวรพีพรรณ สาลีรัมย์

ง20262-งานขยายพันธุ์พืช ม.3
I20201-การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(IS1) ม.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสมบัติ สยามประโคน
นางสมบัติ สยามประโคน

อ31101-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.4

นางจรูญลักษณ์ วิเศษสกุลวงศ์
นางจรูญลักษณ์ วิเศษสกุลวงศ์

อ30209-ภาษาอังกฤษสื่อสาร ม.5
อ30211-ภาษาอังกฤษสื่อสาร ม.6
อ32101-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5

นางสุภารัตน์ คนชุม
นางสุภารัตน์ คนชุม

อ20209-ภาษาอังกฤษสื่อสาร ม.2
อ31221-Reading and Writing ม.4
อ33101-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.6

นายประถม ภักดี
นายประถม ภักดี

อ23101-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3
อ20211-ภาษาอังกฤษสื่อสาร ม.3

นางเขมสรณ์ ดวงมาลี
นางเขมสรณ์ ดวงมาลี

อ22101-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2
อ30207-ภาษาอังกฤษสื่อสาร ม.4

นายชัยเวียง โคตรดก
นายชัยเวียง โคตรดก

อ21211-Reading and Writing ม.1
อ21101-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1
อ21201-Listening and Speaking ม.1

นางณัฏฐพิชา โคตรดก
นางณัฏฐพิชา โคตรดก

อ22101-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2
อ23101-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3
อ30211-ภาษาอังกฤษสื่อสาร ม.6

นางสาวแสงเดือน มะลิลา
นางสาวแสงเดือน มะลิลา

จ20203-ภาษาจีนสื่อสาร ม.2
จ20201-ภาษาจีนสื่อสาร ม.1
จ20205-ภาษาจีนสื่อสาร ม.3

นางสาวอารีย์ ครุฑประโคน
นางสาวอารีย์ ครุฑประโคน

อ20207-ภาษาอังกฤษสื่อสาร ม.1
อ21101-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1
อ22101-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2

Jevice
Jevice

อ30209-ภาษาอังกฤษสื่อสาร ม.5
อ30211-ภาษาอังกฤษสื่อสาร ม.6
ว31221-เคมี1 ม.4
อ30207-ภาษาอังกฤษสื่อสาร ม.4
อ31221-Reading and Writing ม.4
ค31201-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4
ว31201-ฟิสิกส์1 ม.4

Jessie
Jessie

อ21211-Reading and Writing ม.1
อ20211-ภาษาอังกฤษสื่อสาร ม.3
ว21101-วิทยาศาสตร์1 ม.1
อ20207-ภาษาอังกฤษสื่อสาร ม.1
อ20209-ภาษาอังกฤษสื่อสาร ม.2
อ21201-Listening and Speaking ม.1
ว31241-ชีววิทยา1 ม.4
ค21201-คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน1 ม.1

Mr.Wei Nan nan
Mr.Wei Nan nan

จ30201-ภาษาจีนสื่อสาร ม.4
จ33298-ภาษาจีนสื่อสาร5 ม.6
จ30203-ภาษาจีนสื่อสาร ม.5

กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
นางสาวศุภรักษ์ สิริโสม
นางสาวศุภรักษ์ สิริโสม

ก20913-แนะแนว 5 ม.3
ก30907-แนะแนว 3 ม.5
ก30913-แนะแนว 5 ม.6