• อังคาร. มี.ค. 21st, 2023

เดือน: กันยายน 2565

  • Home
  • รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)

รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในสถานศึกษา

รายงานดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม วัฒนธรรมองค์กร

รายงานการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2565

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

โรงเรียนนางรองพิทยาคม