การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในสถานศึกษา