• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2560

Byadmin

ก.พ. 8, 2563
งานประกันคุณภาพการศึกษางานประกันคุณภาพการศึกษา

 

โรงเรียนนางรองพิทยาคม
โรงเรียนนางรองพิทยาคม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2560

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เป็นการจัดทำสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน และผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบ ระบุทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต และนาเสนอรายงานผลให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งตามกฎกระทรวงดังกล่าว โรงเรียนนางรองพิทยาคมจึงได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2560) เพื่อเป็นการรายงานการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน และเป็นการวางแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป

โรงเรียนนางรองพิทยาคม ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคม ที่มีส่วนร่วมในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ จนสามารถจัดทารายงานฉบับนี้สาเร็จลงได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการดำเนินงานในครั้งนี้จะเป็นดัชนีให้เห็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนของเราให้เข้าสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดี

กรุณาดาวน์โหลดเอกสารตามลิงก์ด้านล่าง

ปกSAR60  ]  [  คำนำSAR60  ]  [  รายงานประเมินตนเองSAR_ปีการศึกษา2560  ]

By admin

Web site's administrator

0 0 votes
Article Rating
ติดตาม
แจ้งเตือนของ
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
0
รักความคิดของคุณโปรดแสดงความคิดเห็นx
()
x