• เสาร์. มิ.ย. 15th, 2024

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2561

Byadmin

ก.พ. 8, 2563
งานประกันคุณภาพการศึกษางานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
โรงเรียนนางรองพิทยาคม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2561 การจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาของสถานศึกษา  ในการเขียนรายงานที่สะท้อนให้เห็นภาพความสาเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียนตามมาตรฐาน ผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุ แนวทางการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบ ระบุทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต และนาเสนอรายงานผลให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งตามกฎกระทรวงดังกล่าว โรงเรียนนางรองพิทยาคมจึงได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2561) เพื่อเป็นการรายงานการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน และเป็นการวางแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงก์ด้านล่าง

ปก_คำนำ_สารบัญSAR61  ]  [  บทสรุปผู้บริหารSAR61  ]  [  รายงานประเมินตนเองSARนางรองพิทยาคม61  ]  [  ผลสัมฤทธิ์รายงานSAR2561  ]  [  คุณลักษณะSAR61  ]  [  ภาพประกอบSAR61  ] 

By admin

Web site's administrator

0 0 votes
Article Rating
ติดตาม
แจ้งเตือนของ
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
0
รักความคิดของคุณโปรดแสดงความคิดเห็นx
()
x