งานทะเบียนและวัดผล

นักเรียนที่มีปัญหาด้านผลการเรียน

งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ แจ้งให้นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร. ม.ผ. ม.ส. ทุกคน รีบติดต่อครูประจำวิชา หรือครูผู้สอนกิจกรรมนั้นๆ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 หากไม่แล้วเสร็จ ฝ่ายวิชาการจำเป็นต้องดำเนินการขั้นเข้มข้นกับนักเรียนต่อไป

admin
Web site's administrator

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น