• อังคาร. พ.ค. 30th, 2023

เดือน: กันยายน 2563

  • Home
  • โครงงานบูรณาการ เรื่อง กระถางสร้างอาชีพ

โครงงานบูรณาการ เรื่อง กระถางสร้างอาชีพ

คำสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับผิดชอบงานในแต่ละฝ่าย

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี ( ปี 2563-2565)

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคคล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1)

สรุปรายงานการดำเนินงานตามโครงการของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562

ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนนางรองพิทยาคม