ฝ่ายบริหารงบประมาณ

สรุปรายงานการดาเนินงานตามโครงการของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้(งบพัฒนาผู้เรียน)

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

สรุปรายงานการดำเนินงานตามโครงการของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564) ประเภทงบพัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 2/2563-1/2564 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

O11_2จัดสรรงบประมาณปี64
admin
Web site's administrator

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น