Call Us:

ติดต่อ สอบถาม ตลอดเวลาทำการ

ติดต่อ สอบถาม ขอรับข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา หรือโทรสารตามเวลาราชการ

บริการออนไลน์

สถานศึกษาได้พัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนและผู้ปกครอง ช่วยให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้

toschool.in/nrp

ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สำหรับครู นักเรียนและผู้ปกครอง ใช้สำรวจเวลาเรียน ทำคะแนน สอบ ประกาศผลการเรียนออนไลน์ นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบเวลาเรียนและผลการเรียนแบบออนไลน์

SGS

ระบบงานทะเบียนและวัดผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Care For All

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

image
image
image
image

ติดตาม ความเคลื่อนไหวของเรา

ติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสาร กิจกรรมของโรงเรียน ได้ทั้งทางเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ ช่องยูทูป ไลน์โรงเรียน อัลบั้มกิจกรรมโรงเรียนออนไลน์ ความเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวสาร

ติดตามข่าวสารทั้งหมดของสถานศึกษาที่เมนูรายการ ข่าวสาร

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานสรุปการดำเนินงานตามโครงการของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้(งบอุดหนุน)
รายงานสรุปการดำเนินงานตามโครงการของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณะกรรมการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณและรวบรวมงาน/โครงการ
image
image
image
image