โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารวิชาการ

 • นายสุรธี เครือบคนโท

  ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม
 • นายอายุปข่าน สยามประโคน

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
 • นางสาวสราวลี มาประจวบ

  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ/หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
 • นายสมพุด เกตขจร

  หัวหน้างานวัดผลประเมินผล/หัวหน้างานวิจัย
 • นางปรียาลักษณ์ เฮงวาณิชย์

  หัวหน้างานทะเบียน
 • นางนภัสสร ผลวิเศษสิทธิ์

  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/งานวัดผล
 • นางจุรีรัตน์ พันธุ์สว่าง

  หัวหน้างานห้องสมุด
 • นางรุ่งรัตน์ จำปาโพธิ์

  หัวหน้าเลขานุการฝ่ายบริหารวิชาการ
 • นายชัยยุทธ พันธ์สมบัติ

  หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันฯ
 • นางสาริศา ดวงจันทา

  หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา
 • นายพานุวัฒน์ ป้องเคน

  หัวหน้างานพัฒนาสื่อฯ
 • นางสาวรพีพรรณ สาลีรัมย์

  หัวหน้างานรับสมัครนักเรียน/งานทะเบียน
 • นางสาวปวีณา โสภา

  หัวหน้างานแผนงาน/งานธุรการ/งานวัดผล
 • นางนวลฉวี วีราพันธ์

  งานทะเบียน/งานวัดผล
 • นางสาวศุภรักษ์ สิริโสม

  เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา/งานธุรการ
 • นางสาวพัชรา เการัมย์

  หัวหน้างานสารสนเทศฝ่ายฯ/เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด/งานธุรการ
 • นางสาวฐิติมา ยิ่งยง

  หัวหน้างานติดตามนักเรียน/งานทะเบียน/งานวัดผล
 • นายมนตรี ชื่นอุรา

  เจ้าหน้าที่งานวัดผล/งานหลักสูตร /งานจัดการเรียนรู้
 • นายสราวุธ ฉิมกูล

  เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด