• อังคาร. มี.ค. 21st, 2023

รายงาน

  • Home
  • รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

โรงเรียนนางรองพิทยาคม ตั้งอยู่…

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1)

สรุปรายงานการดำเนินงานตามโครงการของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2563

รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนนางรองพิทยาคม