คณะกรรมการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณและรวบรวมงาน/โครงการ