นางรองพิทยาคม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน อ่านต่อ…

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา

อ่านต่อ…