รายงานสรุปการดำเนินงานตามโครงการของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้(งบอุดหนุน)
รายงานสรุปการดำเนินงานตามโครงการของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณะกรรมการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณและรวบรวมงาน/โครงการ