genz

บุหรี่ไฟฟ้า กับคำถามที่ทุกคนอยากรู้?

วันงดสูบบุหรี่โลกตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายจากการสูบบุหรี่ ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูบ และเปรียบได้กับเอ่านต่อ…