ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ระเบียบโรงเรียนนางรองพิทยาคมว่าด้วยการปกครองนักเรียน พ.ศ.2563

อ่านต่อ…

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

แนวทางดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนนางรองพิทยาคม

อ่านต่อ…

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนนางรองพิทยาคม

อ่านต่อ…