• พุธ. พ.ค. 29th, 2024

วิสัยทัศน์

  • Home
  • วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม สามารถใช้เทคโนโลยีและภาษาเพื่อการเรียนรู้สู่สากล น้อมน าหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยยึดมั่นในการปกครองตาม ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


อัตลักษณ์

“มีวินัย น้ำใจงาม”

เอกลักษณ์

“บรรยากาศดี มีสุนทรียภาพ”


ปรัชญาของโรงเรียน

“คนดี มีวินัย”

คนดี เป็นคนที่มีคุณธรรม มีศีลธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบมีความขยันหมั่นเพียร
รู้จักคุณค่าของการประหยัด มีความสุจริต มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย มีการยกย่องคุณธรรมความดีของบุคคลมากกว่าเงินตราและฐานันดรศักดิ์ มีความคิดรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

คนดี ย่อมคิดดี พูดดี ทำดี คือ พูด คิด และทำในสิ่งที่ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน ฉะนั้นคนดีต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ กฎและกติกาของสังคม มีความรับผิดชอบ เคารพในเหตุผล เชื่อฟังบิดา มารดา ครู ผู้ปกครอง รู้จักเกรงใจ มีมานะ ขยันหมั่นเพียร สามารถพึ่งตนเองได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักประหยัด มีเมตตา กรุณา รู้จักการเสียสละและกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ซึ่งแสดงออกถึงการเป็นผู้มีวินัยในตนเอง นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนมีวินัยตามปรัชญาของโรงเรียน


คำขวัญของโรงเรียน

“ ประพฤติดี มีวิชา รักษาวินัย น้ำใจงาม ”

นักเรียนที่ประพฤติดี มีมารยาท รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกาลเทศะ นอกจากจะเป็นศรีสง่าต่อตนเองแล้ว ยังสร้างความศรัทธาให้แก่ผู้ที่พบเห็นอีกด้วย นักเรียนที่ตั้งใจเรียนดีมีความวิริยะอุตสาหะ ศึกษาหา ความรู้อยู่เป็นนิจ จะเป็นผู้มีวิชา รอบรู้ และสามารถใช้ความรู้ที่ตนศึกษามาเป็นเครื่องนำทางให้ตนเองประสบความสำเร็จในการศึกษา และสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

การรักษาวินัย สังเกตได้จากการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่ทางโรงเรียนกำหนด เคารพเชื่อฟังบิดา มารดา ครู ผู้ที่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยมาดี จะเป็นผู้รักษาวินัยในตนเอง ย่อมเป็นผู้เจริญ มีความรับผิดชอบ และสามารถช่วยเหลือสังคมที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วย น้ำใจวัดได้ที่การกระทำ เช่น การเสียสละ มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ การไม่นิ่งดูดายในสิ่งที่ตนจะเอื้อประโยชน์ได้ อีกทั้งมีความโอบอ้อมอารี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การให้ความร่วมมือกับสถาบันของตนเอง


คติธรรมของโรงเรียน

“ธมฺมจารีสุขํ เสติ ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข”

คนเราเกิดมาเราย่อมมีกรรมเป็นมรดกด้วยกันทุกคน และทุกคนต้องอยู่ในกฎแห่งกรรม คือ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว   จึงมีสุขบ้างทุกข์บ้างคละปนกันไป แต่สุขหรือทุกข์ที่เกิดเราเป็นผู้ทำไว้นั่นเอง  จึงไม่ต้องโทษใคร  เราเป็นผู้ทำเราควรเป็นผู้รับ  ในชีวิตของคนเราต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้น และทางที่จะให้ชีวิตเราพบสุขมากกว่าทุกข์นั้นมีจริงคือการประพฤติธรรม การปฏิบัติธรรม การปฏิบัติชอบและปฏิบัติตรงโดยการสำรวมกาย สำรวมวาจา และสำรวมใจ ให้ประพฤติแต่ในทางที่ดีที่ชอบ ไม่ประพฤติในสิ่งที่ทำให้ตนเอง และผู้อื่นเดือดร้อน ก็จะนำความสุขมาสู่ตนเอง และผู้อื่น


สีประจำโรงเรียน

“ ขาว – ฟ้า ”

สีขาว เป็นสีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาหมายถึงความสะอาดบริสุทธิ์และยุติธรรม
สีฟูา เป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุขความรู้แจ้งความมีป๎ญญา
เมื่อนำสีมารวมกันมีความหมายว่า สะอาด สงบ สว่าง


อักษรย่อ

“น.ร.พ.”

ตราประจำโรงเรียน

โรงเรียนนางรองพิทยาคม
โรงเรียนนางรองพิทยาคม

ตรงกลางเป็นอักษรย่อชื่อโรงเรียน “น.ร.พ.” ทรงพุทธคธา มีดอกบัวรองรับใต้ดอกบัวมีคติธรรมประจำโรงเรียน“ธมฺมจารีสุขํ เสติ”แปลว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุขเหนือสุดเป็นรูปรัศมีครอบอยู่หมายความว่า “ความเป็นผู้มีคุณธรรมนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความมีปัญญา (สะอาดสงบสว่าง)”


โรงเรียนนางรองพิทยาคม