แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

นางรองพิทยาคม ฝ่ายบริหารงบประมาณ

           โรงเรียนนางรองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยยึดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ขององค์กร นำข้อมูลจากนโยบายและแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ตามกรอบนโยบาย วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาดำเนินการปฏิบัติงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เพื่อให้เชื่อมโยงกับนโยบายหลักด้านการศึกษาของรัฐบาล นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ตามลำดับ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
           โรงเรียนหวังว่าแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ/งาน สามารถดำเนินการพัฒนางานในหน้าที่และความรับผิดชอบได้ถูกต้องตามกฎระเบียบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและทางการศึกษาต่อไป

plan2565
admin
Web site's administrator

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น