• ศุกร์. มี.ค. 24th, 2023

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

  • Home
  • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารวิชาการ

มาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ

แผนผังขั้นตอนการให้บริการฝ่ายบริหารวิชาการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(COVID–19)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของครูต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(COVID – 19 )

สถิติการใช้ห้องแนะแนว

สถิติการใช้บริการงานทะเบียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ

สถิติการให้บริการห้องสมุดโรงเรียนนางรองพิทยาคม

โรงเรียนนางรองพิทยาคม