ฝ่ายบริหารงบประมาณ

สรุปรายงานการดาเนินงานตามโครงการของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้(งบพัฒนาผู้เรียน)

สรุปรายงานการดำเนินงานตามโครงการของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564) ประเภทงบพัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนทอ่านต่อ…

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

รายงานการดำเนินงานตามโครงการของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้(เงินอุดหนุน)

สรุปรายงานการดาเนินงานตามโครงการของฝ่าย/งาน/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) ประเภทเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 2/2563อ่านต่อ…

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

กลุ่มบริหารงบประมาณ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ อ่านต่อ…

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนนางรองพิทยาคม

อ่านต่อ…

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (eGP) ปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ…