• อังคาร. มี.ค. 21st, 2023

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

  • Home
  • รายงานการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบe-GPประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบe-GPประจำปีงบประมาณ 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 -สิงหาคม 2565

การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (eGP) ปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565

สรุปรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2565

รายงาน งาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการปี2565

โรงเรียนนางรองพิทยาคม