ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ส่งเอกสารสำหรับทำใบขับขี่

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งเอกสารที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลภายในวันที่ 7- 8 มีนาคม 2565 เพื่อประกอบการทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เอกสารทอ่านต่อ…

นางรองพิทยาคม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนนางรองพิทยาคม โรงเรียนนางรองพิทยาคมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งแสดงค่านิยมองค์กรแบบวิถีไทย มีควอ่านต่อ…

โรงเรียนนางรองพิทยาคม

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนนางรองพิทยาคม

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนนางรองพิทยาคม ข้าพเจ้ามุ่งมั่น ที่จะบริหารจัดการองค์กร อย่างมีธรรมาภิบาล โดยยึดหลักความสำอ่านต่อ…

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ

ด้วยโรงเรียนนางรองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเพื่อเป็นลูกจอ่านต่อ…

งานรับสมัครนักเรียน

การมอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564

  📌ค่าบำรุง. ภาค 1 ปี 2564 ม.1,ม.4 รับโอนวันที่ 29-30 พ.ค. 64 รวม 1,200 บาท ม.2-3-5-6 รับโอน 1 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป รวม 1,000 บาท 📌ค่าบำรุง. ภาค 2 ปี 2564 ม.1, ม.4 รับโอน วันที่ (ยัอ่านต่อ…