นางรองพิทยาคม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนนางรองพิทยาคม โรงเรียนนางรองพิทยาคมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งแสดงค่านิยมองค์กรแบบวิถีไทย มีควอ่านต่อ…

โรงเรียนนางรองพิทยาคม

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนนางรองพิทยาคม

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนนางรองพิทยาคม ข้าพเจ้ามุ่งมั่น ที่จะบริหารจัดการองค์กร อย่างมีธรรมาภิบาล โดยยึดหลักความสำอ่านต่อ…

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ

ด้วยโรงเรียนนางรองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเพื่อเป็นลูกจอ่านต่อ…