นางรองพิทยาคม

สรุปรายงานการดำเนินงานตามโครงการของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ…

นางรองพิทยาคม

บันทึกข้อตกลงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษา

อ่านต่อ…

นางรองพิทยาคม

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ…

นางรองพิทยาคม

ข้อมูลผู้บริหาร

นางสารภี เลไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม
โทร 086 404 8604Email : [email protected] นางอรพิน ขุนเพ็งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม
โทร 081 967 2650 Email : [email protected]อ่านต่อ…

นางรองพิทยาคม

การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

อ่านต่อ…