หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคม พุทธศักราช 2562

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคม พุทธศักราช 2562 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นทอ่านต่อ…

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

           โรงเรียนนางรองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยยึดวิสอ่านต่อ…

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ส่งเอกสารสำหรับทำใบขับขี่

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งเอกสารที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลภายในวันที่ 7- 8 มีนาคม 2565 เพื่อประกอบการทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เอกสารทอ่านต่อ…