โรงเรียนนางรองพิทยาคมมีเขตบริการ 36 หมู่บ้าน ได้แก่
พื้นที่บริการ