• เสาร์. ก.พ. 24th, 2024

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

  • Home
  • ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

โรงเรียนนางรองพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอแห่งที่ 2 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 137 หมู่ 12 บ้านหนองงิ้วหนองไทร ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนนางรองพิทยาคมได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2528 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชวน หลีกภัย) ทั้งนี้เนื่องจากอธิบดีกรมสามัญศึกษา (ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง) ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2527 และได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนนางรองด้วย ได้ทราบว่าโรงเรียนนางรองมีบริเวณแคบ เป็นการไม่สะดวกในการจัดการบริหารโรงเรียนให้ได้ผลดีเท่าที่ควร จึงให้ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง (นายพีรพันธ์ ฉกรรฉ์ศิลป์) ได้ดำเนินการจัดหาสถานที่ในเขตตัวอำเภอนางรองที่มีขนาดกว้างขวางพอที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นอีกแห่งหนึ่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองได้ดำเนินการติดต่อทางอำเภอนางรองและขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ “ทุ่งดอนแต้ว” ซึ่งมีเนื้อที่ 1,965 ไร่ แต่ขอใช้ 200 ไร่ ทางอำเภอและสภาตำบลนางรอง ไม่ขัดข้อง และได้ดำเนินการตามขั้นตอนเรื่อยมา แต่ปรากฏว่าพื้นที่ดินสาธารณะประโยชน์ แปลงนี้ถูกราษฎรบุกรุกเข้าไปทำประโยชน์แล้ว จึงได้ขอร้องให้ผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ออกจากพื้นที่ ในช่วงแรกนี้ราษฎรยอมบริจาคพื้นที่เพียง 4 ราย เป็นเนื้อที่ 50 ไร่ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2536 คณะครูอาจารย์โรงเรียนได้บริจาคเงินจัดซื้อที่ดินด้านหลังโรงเรียนเพิ่มอีกจำนวน 3 ไร่ 250 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 53 ไร่ 250 ตารางวา

 

อาคาร5นรพ
อาคาร 5น.ร.พ.

โรงเรียนนางรองพิทยาคมเปิดสอนครั้งแรกในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2528 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูพิทักษ์ ชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดกลางนางรอง อำเภอนางรอง ให้ใช้โรงเรียนปริยัติธรรมศาลาร่วมใจและศาลาเพียวพงศ์ เป็นสถานที่เรียน มีนายพีรพันธ์ ฉกรรจ์ศิลป์ผู้อำนวยโรงเรียนนางรอง เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนางรองพิทยาคม อีกตำแหน่งด้วย การจัดการเรียน การสอนในโรงเรียนจึงดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครั้งแรกมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน 80 คน

ต่อมากรมสามัญได้แต่งตั้ง นายชอบ บาลโสง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน นายพีรพันธ์ ฉกรรจ์ศิลป์

นายชอบ บาลโสง ได้มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2528 เมื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและบ้านพักครู เสร็จแล้วจึงได้ย้ายมาใช้สถานที่ใหม่ตั้งแต่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2529

หลังจากได้สร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 208 ล แล้ว ได้เริ่มใช้อาคารเรียนถาวรตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2530

ต่อมา นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนางรองพิทยาคม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2532 เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนางรองพิทยาคมคนที่ 3

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2535 นายวิฑูรย์ เชาว์ศิริ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบุวิทยา-สรรค์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นคนที่ 4

วันที่ 19 มกราคม 2540 นายประจวบ วงสีสา ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคมเป็นคนที่ 5

วันที่ 29 มกราคม 2543 นายไกรลาศ กุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นคนที่ 6

จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 นายพนม เพชรจำเริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นคนที่ 7 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 ได้เกษียณอายุราชการ และในวันที่ 7 ตุลาคม 2551

นายสรายุทธ เสลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นคนที่ 8 จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554

นายสันติ สุยโพธิ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยเจริญวิทยา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม คนที่ 9 จนถึง 30 กันยายน 2558

นายเหมือน รักสนาม ได้ย้ายมาจากโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 10 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

นายสุรธี เครือบคนโท ได้ย้ายมากจากโรงเรียนถนนหักพิทยาคม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 11

นายสุรธี เครือบคนโท
นายสุรธี เครือบคนโท

นางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรุ้งพิทยาคม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนารองพิทยาคม ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน

นางสารภี เลไธสง
นางสารภี เลไธสง
โรงเรียนนางรองพิทยาคม