ทำเนียบบุคลากร

ฝ่ายบริหาร

 • นางสารภี เลไธสง

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

Our Teams

 • นายอายุปข่าน สยามประโคน

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ/รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 • นางอรพิน ขุนเพ็ง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและแผน/ฝ่ายบริหารงานบุคคล/รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 • นายภาคิน ยิ่งภัทรกิจ

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • นางจุรีรัตน์ พันธ์สว่าง

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวประเทือง จันทร์สว่าง

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางพิมพ์ภัฏชฎา พิกุลทอง

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายธนากร วิทย์ศลาพงษ์

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางจารุวรรณ พัวพงษ์ประพันธ์

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวพัชรา เการัมย์

  ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • นางกัญญจิณณ์ วิทยาไกรเลิศ

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายสมพุด เกตขจร

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายจีระศักดิ์ โพธิ์พุ่ม

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางกรรณิการ์ สงครามศักดิ์

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาริศา ดวงจันทา

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวฐิติมา ยิ่งยง

  ครูชำนาญการ
 • นายวิชรุทย์ อนุศิริ

  ครู
 • นายมนตรี ชื่นอุรา

  ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • นางวรรณา อู๋ไพจิตร

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางวรินรำไพ แถวกระโทก

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวสราวลี มาประจวบ

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายสุมิตร อันทามา

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางรุ่งรัตน์ จำปาโพธิ์

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายชัยยุทธ พันธ์สมบัติ

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายสันติ อาภรณ์พงษ์

  ครูชำนาญการ
 • นางสาวฐิติยา ค้ำชู

  ครู
 • นางสาวนวลฉวี วีราพันธ์

  ครู
 • นางปรียาลัษณ์ เฮงวาณิชย์

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายกษิดิศ ศิริเมฆา

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายพานุวัฒน์ ป้องเคน

  ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางวารุณี หัสนิสสัย

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางวิไลลักษณ์ เหล่าธรรมยิ่งยง

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางอริยาพร ขำวงค์

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวมณฑกาญจน์ ฉกรรจ์ศิลป์

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางรุ่งฤดี อุทุม

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายธนิสร เวชชศาสตร์

  ครูชำนาญการ
 • นางสาวปวีณา โสภา

  ครูชำนาญการ
 • นางสาวยุพารัตน์ อุทัย

  ครูชำนาญการ
 • นายขวัญชัย ปานกลาง

  พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • นางสาวกำไลทอง ราชแก้ว

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายทวี กมลชิตร

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายปรารภ แกกูล

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวสมถวิล บุญทวี

  ครู
 • นางสาวเกตุมณี ประถมชัย

  ครู
 • นายประทวน จงกลาง

  พนักงานราชการ
 • นายสุชาติ แผ้วพลสง

  ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

 • นางสาวพันธนันท์ สิงหภิวัฒน์

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธิ์

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางนภัสสร ผลวิเศษสิทธิ์

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายวิริยะ ทองดี

  ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • นายภาคิน ยิ่งภัทรกิจ

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางอัมพวัน เวชชศาสตร์

  ครูชำนาญการ
 • นางสาวรพีพรรณ สาลีรัมย์

  ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • นายประถม ภักดี

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสมบัติ สยามประโคน

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางจรูญลักษณ์ วิเศษสกุลวงศ์

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสุภารัตน์ คนชุม

  ครูชำนาญการ
 • นายชัยเวียง โคตรดก

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางณัฏฐพิชา โคตรดก

  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวแสงเดือน มะลิลา

  ครูผู้ช่วย
 • นางสาวอารีย์ ครุฑประโคน

  ครูอัตราจ้าง
 • Mr.Jessie Villarte

  ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
 • Mr.Aminkeng Jevice

  ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
 • Mr.Wei Nan nan

  ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ

พัฒนาผู้เรียนและสนับสนุนการสอน

 • นางสาวศุภรักษ์ สืรืโสม

  ครูผู้ช่วย
 • นางปราจิม ศรีชุมแสง

  พนักงานธุรการ
 • นายสราวุธ ฉิมกูล

  ครูอัตราจ้าง

นักการภารโรงและลูกจ้าง

 • นายอิทธิวัตร ชุลบุตร

  ลูกจ้าง
 • นายประดุงศักดิ์ เข็มบุปผา

  ลูกจ้าง
 • นายประมิตร แขรัมย์

  ลูกจ้าง
 • นางสาวทิพยรัตน์ สุรีย์ญากาญจน์

  แม่บ้าน
 • นางสุนัน ศรีลากูล

  ลูกจ้าง