งานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) (SAR : Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนางรองพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้อ่านต่อ…